01. Jak ogólnie działa ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zaczyna działać, gdy osobie ubezpieczonej grozi postawienie zarzutów ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP, lub wtedy, gdy takie zarzuty zostały już postawione. W ramach ubezpieczenia UNIQA:

 • ​Pokrywa wszelkie koszty związane z obroną prawną: koszty wynagrodzenia prawnika, koszty ekspertyz, koszty sądowe i postępowania egzekucyjnego.
 • Refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary administracyjne (nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP) i kary sądowe.
 • Pokrywa szkody wyrządzone pracodawcy przez pracownika.

02. Dla kogo jest to ubezpieczenie?

Najprościej mówiąc ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających w firmie pośrednio i bezpośrednio za podatki, księgowość lub sprawy kadrowo-płacowe.
Najczęściej korzystają z niego osoby zajmujące następujące stanowiska:

 • Księgowy/a
 • Główny/a księgowy/a
 • Dyrektor finansowy
 • Członek zarządu, prokurent
 • Właściciel
 • Pracownik działu kadr
 • Pracownik odpowiedzialny za płace
 • Inna osoba odpowiedzialna w sposób bezpośredni lub pośredni za księgowość i sprawy kadrowo – płacowe.

03. Kto może opłacić ubezpieczenie?

Ubezpieczającym, czyli płatnikiem składki może być sam Ubezpieczony, bądź też jego pracodawca.

04. Co jest ubezpieczone?

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Odpowiedzialność za wykonywanie czynności księgowych (np. prowadzenie rachunkowości).
 • Odpowiedzialność za nadzór nad czynnościami księgowymi (np. nadzór ze strony Głównej księgowej, Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu, Właściciela).
 • Odpowiedzialność za wykonywanie czynność związanych z obsługą kadr i płac
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę, za która ubezpieczony odpowiada np. księgowego w przypadku głównej księgowej.
 • Odpowiedzialność związaną z wnioskowaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem pomocy publicznej np. otrzymanej w związku z pandemią COVID-19.
 • Odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów.
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji np. drogą elektroniczną.
 • Odpowiedzialność za szkody wynikające z włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego.
 • Odpowiedzialność za tzw. Czyste Szkody Majątkowe czyli koszty nie będące bezpośrednim naprawieniem szkód na osobie lub rzeczy.

05. Jakie koszty są pokrywane?

 • Koszty wynagrodzenia prawnika.
 • Koszty ekspertyz.
 • Koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.
 • Kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego.
 • Kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP.
 • Koszty roszczeń pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności księgowych i kadrowych.

06. Kiedy zaczyna działać ubezpieczenie?

Ubezpieczenie zaczyna działać w momencie:

 • Wszczęcia postępowania karno-skarbowego lub karnego.
 • Złożenia przez ZUS lub PIP do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny.
 • Nałożenia na Ubezpieczonego przez ZUS lub PIP kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Oczywiście ubezpieczenie działa pod warunkiem, że wymieniona wyżej sytuacja miała miejsce w okresie ważności ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń.

Jesteś zainteresowany tą ofertą?