Regulamin Serwisu Internetowego

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez CR21 Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem serwisu internetowego strefab.pl (zwanego dalej: "Serwisem Internetowym").

 

§ 1 Definicje

 

 1. Konto Użytkownika - oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Usługodawcę, po zawarciu Umowy.

 2. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

 3. Strona Internetowa Serwisu - oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie bezpiecznypodatnik.pl.

 4.  Umowa - oznacza umowę o świadczenie Usługi drogą elektroniczną zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą.

 5. Usługa - oznacza usługę odpłatną świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.

 6. Usługodawca - oznacza CR21 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-508), al. Jerozolimskie 31 lok 3; e-mail:kontakt@bezpiecznypodatnik.pl, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu Internetowego.

 7. Użytkownik - oznacza podmiot lub osobę fizyczną, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną, z wyłączeniem osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci).


 

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu Internetowego

 

 1. Wszelkie prawa do Serwisu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie za pisemną zgodą Usługodawcy.

 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu "cookies" oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.

 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm "cookies" w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.

 4. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

 6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.

 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu Internetowego w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.


 

§ 3 Zasady świadczenia Usług


1.  Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące Usługi:
 

 1. Dostarczanie drogą elektroniczną informacji o istotnych zmianach prawnych w zakresie podatków;

 2. Udostępnianie lub organizowanie webinariów o tematyce wpływającej na podniesienie bezpieczeństwa podatkowego

 3. Ochrona Klientów (spółki prawa handlowego, spółki cywilne lub prowadzące działalność gospodarczą) za pomocą UBEZPIECZENIA POMOC PODATKOWA AXA (Warunki ubezpieczenia nr UK/PP/000/01/10/17)

 4. Ochrona Klientów (osoby fizyczne) za pomocą UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ KSIEGOWYCH I OSÓB WYKONUJĄCYCH OBSŁUGĘ PŁAC (warunki ubezpieczenia nr  UK/KP/000/01/09/17)

 5. Analizę plików JPK-VAT za pomocą JPK okEY udostępnionego przez EY Doradztwo Podatkowe sp. z o.o.

2. Szczegółowy zakres świadczenia Usługi oraz termin realizacji Umowy określone są każdorazowo na Stronie Internetowej Serwisu, bezpośrednio przed przyjęciem przez Użytkownika oferty Usługodawcy, w trybie zapisów §4 Regulaminu. 


 

§ 4 Zasady zawierania Umów

 

 1. Informacje zamieszczone przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Usług stanowią ofertę zawarcia Umowy. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 2. Użytkownik kompletuje ofertę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu wybierając Usługi, którymi jest zainteresowany poprzez wybór polecenia "ZAPŁAĆ", skompletowania informacji w formularzu rejestracyjnym i dokonaniu płatności. Każdorazowo przed przyjęciem oferty Usługodawcy, Użytkownik jest informowany o łącznej wartości oferty, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z przyjęciem oferty.

 3. Po przyjęciu oferty przez Użytkownika, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres elektroniczny potwierdzenie zawarcia Umowy oraz utworzenia Konta Użytkownika, jeżeli Użytkownik zawarł Umowę po raz pierwszy.

 4. Użytkownik może wybrać spośród następujących form płatności:
  * kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu;
  * kartą płatniczą poprzez zewnętrzny system płatności TPay, obsługiwany przez firmę Krajowy Integrator Płatności z siedzibą w Poznaniu;

 5. Usługodawca przystępuje do wykonania Umowy niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika i po zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym usługodawcy.

 

§ 5 Reklamacje


1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamację w związku z realizacją Umowy lub świadczeniem usług nieodpłatnych drogą elektroniczną. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi w sposób, w jaki Użytkownik złożył reklamację.

 

§ 6 Usługi nieodpłatne

 

 • Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 • Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi nieodpłatne:

a) Formularz kontaktowy;
b) Newsletter;
c) Prowadzenie Konta Użytkownika.

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

 2. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej Serwisu wiadomości do Usługodawcy. W celu skorzystania z usługi Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na Stronie Internetowej Serwisu i przesyła wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.

 3. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.

 4. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu.

 5. Każdy Newsletter kierowany do danych Użytkowników zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole "temat", określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

 6. Usługa Prowadzenie Konta Użytkownika dostępna jest po zawarciu Umowy i polega na udostępnieniu Użytkownikowi przez Usługodawcę możliwości korzystania z Konta Użytkownika, w ramach którego Usługodawca udostępnia Użytkownikowi dokumenty w ramach świadczonych Usług.

 7. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną trwa przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca drogą elektroniczną zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług świadczonych drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika.

 

§ 7 Ochrona danych osobowych

 

1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

 

§ 8 Rozwiązanie umowy

 

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną poprzez złożenie stosownego oświadczenia woli, w szczególności przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, w sposób umożliwiający drugiej stronie zapoznanie się z nim.

 3. Użytkownik poprzez niedokonanie płatności za kolejny okres rozwiązuje umowę o świadczenie usług.

 4. Uprawnienie do rozwiązania umowy wynikające z §8 nie dotyczy możliwości rozwiązania umowy zawartej na czas oznaczony.

 

§ 9 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika.

 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.

 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §8.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2.11.2018 r.

PIRAMIDA BEZPIECZEŃSTWA

POZIOM 1: Bezpieczeństwo  osób odpowiadających za księgowość, podatki i płace >>

POZIOM 2: Bezpieczeństwo firmy podczas kontroli US, ZUS i PIP >>

POZIOM 3: Bezpieczeństwo rozliczeń podatkowych firmy >>

KONTAKT

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszej firmy lub oferty SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI. Skierujemy Cię we właściwe miejsce.

INFORMACJE

Porozmawiajmy

Nasz zespół czeka na Twoje pytania. Chcemy zadbać o Twoje bezpieczeństwo.

Zapraszamy do Strefy BEZPIECZEŃSTWA