Ubezpieczenie OC dla osób odpowiedzialnych za podatki, księgowość i płace

Zapewnia ochronę w przypadku zagrożenia zarzutami ze strony fiskusa, ZUS lub PIP. 

Skontaktuj się

Nasi eksperci przygotowują ofertę dostosowaną do Twoich potrzeb i możliwości.

Image by Jim Kalligas

Jak ogólnie działa ubezpieczenie?


Ubezpieczenie zaczyna działać, gdy osobie ubezpieczonej grozi postawienie zarzutów ze strony fiskusa, ZUS bądź PIP, lub wtedy, gdy takie zarzuty zostały już postawione. W ramach ubezpieczenia UNIQA:

 • ​Pokrywa wszelkie koszty związane z obroną prawną: koszty wynagrodzenia prawnika, koszty ekspertyz, koszty sądowe i postępowania egzekucyjnego.
 • Refunduje nałożone na Ubezpieczonego mandaty, grzywny i kary administracyjne (nałożone przez fiskusa, ZUS lub PIP) i kary sądowe.
 • Pokrywa szkody wyrządzone pracodawcy przez pracownika.
Dla kogo jest to ubezpieczenie?


Najprościej mówiąc ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób odpowiadających w firmie pośrednio i bezpośrednio za podatki, księgowość lub sprawy kadrowo-płacowe. Najczęściej korzystają z niego osoby zajmujące następujące stanowiska:

 • Księgowy/a
 • Główny/a księgowy/a
 • Dyrektor finansowy
 • Członek zarządu, prokurent
 • Właściciel
 • Pracownik działu kadr
 • Pracownik odpowiedzialny za płace
 • Inna osoba odpowiedzialna w sposób bezpośredni lub pośredni za księgowość i sprawy kadrowo – płacowe.
Kto może opłacić ubezpieczenie?


Ubezpieczającym, czyli płatnikiem składki może być sam Ubezpieczony, bądź też jego pracodawca.
Co jest ubezpieczone?


Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 • Odpowiedzialność za wykonywanie czynności księgowych (np. prowadzenie rachunkowości).
 • Odpowiedzialność za nadzór nad czynnościami księgowymi (np. nadzór ze strony Głównej księgowej, Dyrektora Finansowego, Członka Zarządu, Właściciela).
 • Odpowiedzialność za wykonywanie czynność związanych z obsługą kadr i płac
 • Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez osobę, za która ubezpieczony odpowiada np. księgowego w przypadku głównej księgowej.
 • Odpowiedzialność związaną z wnioskowaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem pomocy publicznej np. otrzymanej w związku z pandemią COVID-19.
 • Odpowiedzialność związaną z uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą akt, ksiąg rachunkowych, faktur i innych dokumentów.
 • Odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieprawidłowej edycji dokumentów oraz utraty, zniekształcenia, uszkodzenia lub niewłaściwego przesyłania informacji np. drogą elektroniczną.
 • Odpowiedzialność za szkody wynikające z włamania przez osoby trzecie do systemu informatycznego.
 • Odpowiedzialność za tzw. Czyste Szkody Majątkowe czyli koszty nie będące bezpośrednim naprawieniem szkód na osobie lub rzeczy.
Jakie koszty są pokrywane?


 • Koszty wynagrodzenia prawnika.
 • Koszty ekspertyz.
 • Koszty sądowe, łącznie z należnościami dla świadków i biegłych sądowych w postępowaniu sądowym oraz kosztami postępowania egzekucyjnego lub wykonawczego.
 • Kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary pieniężne które Ubezpieczony musiał zapłacić, jeżeli powstały w wyniku postępowania karno-skarbowego lub karnego.
 • Kary, mandaty, grzywny i inne kary pieniężne nałożone przez ZUS lub PIP.
 • Koszty roszczeń pracodawcy za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem czynności księgowych i kadrowych.
Kiedy zaczyna działać ubezpieczenie?


Ubezpieczenie zaczyna działać w momencie:

 • Wszczęcia postępowania karno-skarbowego lub karnego.
 • Złożenia przez ZUS lub PIP do sądu wniosku o nałożenie na Ubezpieczonego grzywny.
 • Nałożenia na Ubezpieczonego przez ZUS lub PIP kar, mandatów, grzywien i innych kar pieniężnych.

Oczywiście ubezpieczenie działa pod warunkiem, że wymieniona wyżej sytuacja miała miejsce w okresie ważności ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń.
Kiedy można zgłaszać roszczenia?


Trigger Claims Made (czyli okoliczności uruchamiające ubezpieczenie) – roszczenia wniesione w okresie ubezpieczenia.

Data retroaktywna - 5 lat przed początkiem okresu ubezpieczenia.

Data retroaktywna oznacza objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód, które powstały w przeszłości - przed zawarciem umowy, ale o których ubezpieczony nie wiedział.

Dodatkowy okres zgłaszania roszczeń - 6 lat od zakończenia ostatniego okresu ubezpieczenia.

Okres ten ma zastosowanie w przypadku, gdy Ubezpieczony zaprzestał wykonywania czynności księgowych lub kadrowych i nie wznowił umowy ubezpieczenia.